မြန်မာပြင်ဆင်

မူလအမြစ်ပြပြင်ဆင်

အင်္ဂလိပ် Russiaမှ ငှားယူမွေးစားထားသည်။

အသံထွက်ပြင်ဆင်

တစ်ဦးဆိုင်နာမ်ပြင်ဆင်

ရုရှား (ru.hra:)

  1. Russia, Russian
    ရုရှားနိုင်ငံru.hra:nuingngamရုရှား (နိုင်ငံ)
    ရုရှားစာ‎ru.hra:ca‎ရုရှားဘာသာစကား (အရေး)
    ရုရှားဘာသာru.hra:bhasaရုရှားဘာသာစကား
    ရုရှားစကားru.hra:ca.ka:ရုရှားဘာသာစကား