attentive - အခြားဘာသာစကားများ

attentive ကို ဘာသာစကားများ ၃၁ တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

attentive သို့ ပြန်သွားရန်။

ဘာသာစကားများ