ရှမ်းပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

နာမ်ပြင်ဆင်

ၶႃ (khaa1)

  1. သလုံး