ဂျပန် ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : 
  • ဟိရဂန : この
  • ရိုမဂျိ : kono
  • မြန်မာ : ခိုနို

နာမ်စားပြင်ဆင်

  1. ဒီ။

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်