ဂျပန် ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : 
  • ဟိရဂန :
  • ရိုမဂျိ : nekutai
  • မြန်မာ : နဲခုတိုင်

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. နက်ကတိုင်

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်