ဂျပန် ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : 
  • ခွန်းယောမိ :
  • ရိုမဂျိ : pasokon
  • မြန်မာ : ပဆိုခွန်

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. ကွန်ပျူတာ။

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်