ဂျပန် ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : 
  • ခွန်းယောမိ :
  • ရိုမဂျိ : pan
  • မြန်မာ : ပန်း

နာမ်ပြင်ဆင်

パン (ရိုမဂျိ pan)

  1. ပေါင်မုန့်။

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်