ဂျပန် ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : 
  • ခွန်းယောမိ : からだ
  • ရိုမဂျိ : karada
  • မြန်မာ : ခရဒ

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. ခန္ဓာကိုယ်။

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်