ဂျပန် ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : 
  • ဟိရဂန : せんせい
  • ရိုမဂျိ : sensei
  • မြန်မာ : ဆင်းဆေး

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. ဆရာ၊ ဆရာမ။ (အလုက်အကိုင်အတွက် မသုံးပါ)

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်