ဂျပန် ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : 
  • ခွန်းယောမိ : ともだち
  • ရိုမဂျိ : tomodachi
  • မြန်မာ : တိုမိုဒချိ

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. သူငယ်ချင်း။

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်