ဂျပန်ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : くに
  • ခွန်းယောမိ :
  • ရိုမဂျိ : kuni
  • မြန်မာ : ခုနိ

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. တိုင်းပြည်။ နိုင်ငံ။

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်