• အွန်းယောမိ : くに
  • ခွန်းယောမိ :
  • ရိုမဂျိ : kuni
  • မြန်မာ : ခုနိ
  1. တိုင်းပြည်။ နိုင်ငံ။

ဆက်စပ်အသုံးများ

ပြင်ဆင်ရန်

ဆင့်ပွားအသုံးများ

ပြင်ဆင်ရန်