ဂျပန်ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : 
  • ခွန်းယောမိ : いえ
  • ရိုမဂျိ : ie
  • မြန်မာ : အိအဲ

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. အိမ်။

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်