ဂျပန် ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : こがた
  • ခွန်းယောမိ :
  • ရိုမဂျိ : kogata
  • မြန်မာ : ခိုဂတ

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. အသေး။

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်