ဂျပန်ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : しんぱい
  • ခွန်းယောမိ :
  • ရိုမဂျိ : shinpai
  • မြန်မာ : ရှင်းပိုင်

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. စိတ်ပူပန်မှု။

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်