ဂျပန် ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : 
  • ခွန်းယောမိ : ほん
  • ရိုမဂျိ : hon
  • မြန်မာ : ဟွန်း

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. စာအုပ်။

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်