ဂျပန်ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : 
  • ဟိရဂန : びょういん
  • ရိုမဂျိ : byouin
  • မြန်မာ : ဘယေားအင်း

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. ဆေးရုံ။

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်