ဂျပန်ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : 
  • ဟိရဂန : へや
  • ရိုမဂျိ : heya
  • မြန်မာ : ဟဲယ

နာမ်ပြင်ဆင်

  1. အခန်း

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်