ဂျပန် ပြင်ဆင်ရန်

အသံထွက် ပြင်ဆင်ရန်

  • အွန်းယောမိ : 
  • ဟိရဂန : へや
  • ရိုမဂျိ : heya
  • မြန်မာ : ဟဲယ

နာမ် ပြင်ဆင်ရန်

  1. အခန်း

ဆက်စပ်အသုံးများ ပြင်ဆင်ရန်

ဆင့်ပွားအသုံးများ ပြင်ဆင်ရန်