ဂျပန် ပြင်ဆင်

အသံထွက်ပြင်ဆင်

  • အွန်းယောမိ : 
  • ဟိရဂန : かんする
  • ရိုမဂျိ : kansuru
  • မြန်မာ : ခန်းဆုရု

ကြိယာပြင်ဆင်

  1. ပတ်သက်သည်။

ဆက်စပ်အသုံးများပြင်ဆင်

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်