gino ၊ Gino ၊ GINO  နှင့် ĝino ကိုလည်း ကြည့်ပါ။

ဂျပန်ပြင်ဆင်

ရောမအက္ခရာဖလှယ်ခြင်းပြင်ဆင်

ginō

  1. ぎのうရိုမဂျိ ရောမအက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်း