1. ထွန်းလင်းတောက်ပခြင်း။
  2. မီးထွန်း၍ တန်ဆာဆင်ခြင်း။