ဂျပန်ပြင်ဆင်

ရောမအက္ခရာဖလှယ်ခြင်းပြင်ဆင်

tai

  1. たいရိုမဂျိ ရောမအက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်း
  2. タイရိုမဂျိ ရောမအက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်း

အင်္ဂလိပ်ပြင်ဆင်

ရင်းမြစ်ပြင်ဆင်

ဂျပန် (たい) မှ။

နာမ်ပြင်ဆင်

tai

  1. ဂျပန် ရေငန်ငါးမျိုး