အင်္ဂလိပ်ပြင်ဆင်

နာမ်စားပြင်ဆင်

you (second person, singular or plural, nominative or objective, possessive determiner your, possessive pronoun yours, singular reflexive yourself, plural reflexive yourselves)

  • သင်၊ မင်း၊ နင်၊ ရှင်၊ အရှင်၊ အရှင်ဘုရား၊ သူ၊ ခင်ဗျား

ဆင့်ပွားအသုံးများပြင်ဆင်